31 Ekim 2014 Cuma

Kitap Tanıtımı: el-Havarizmî, Kerbela Olayıel-Muvaffak b. Ahmed Ebu’l-Müeyyed el-Havarizmî, Kerbela Olayı, tercüme: Yusuf Eğinç, Ocak Yayıncılık, İstanbul 2010, 518 s.

Asıl adı Maktelü’l-Hüseyin olan Kerbela Olayı başlıklı kitabın müellifi, el-Muvaffak b. Ahmed Ebu’l-Müeyyed el-Havarizmî veya Harezmî’dir. Daha ziyade Maktel-i Harezmî olarak bilinen eser, Şiîler ve Sünnîler tarafından güvenilir kabul edilmiş, muahhar tarihçilerin birçoğu bu kitaptan alıntı yapmıştır.

Eser, Şeyh Muhammed es-Semavî’nin yayıma hazırladığı baskısı üzerinden (Kum 1997) Türkçeye tercüme edilmiştir. es-Semavî tahkikinde, Seyyid Muhammed el-Mehdî 1306/1888-89 yılında Muhammed b. el-Hüseyin el-Amidî’nin 986/1578-79 yılında yazdığı nüshasından istinsah ettiği nüshayı esas almış, nadir olan bu nüshayı sahibinden bir aylığına ödünç alıp bizzat istinsah etmiştir.

484/1091 yılında doğan el-Havarizmî, öğrenimine babasının yanında başlamış, daha sonra ilim tahsil etmek için İran, Irak, Hicaz, Mısır ve Şam’a yolculuk etmiştir. Çok sayıda rivayet icazetine sahip olan müellif, uzun süre Carullah Zamehşerî’nin (ö. 538/1144) talebeliğini yapmış, daha sonra Zemahşerî’nin halifesi olarak tanınmıştır. Bir süre Harezm’de hatiplik yapan el-Havarizmî 568/1172 yılında burada vefat etmiştir.

el-Havarizmî’nin makteli giriş ve on beş bölümden oluşmaktadır. Müellif rivayetlerinin başında isnad zikretmek suretiyle kaynakları hakkında bilgi vermiştir. Maktelinin girişinde el-Havarizmî, kitabının kimsenin duymadığını öğrettiğini söyler ve gulatın ve yanılgıya düşenlerin zevk alacağı rivayetleri nakletmekten uzak durduğunu ifade eder.

Müellif, kitabın birinci bölümünde, Resulullah’ın (s) faziletlerinden örnekler vermiş, ikinci bölümde Hz. Hatice’nin faziletlerinden söz etmiştir. Hz. Ali’nin (as) annesi Fatıma binti Esed’in faziletlerinin anlatıldığı üçüncü bölümden sonra, dördüncü bölümde Hz. Ali’nin, beşinci bölümde Hz. Fatıma’nın faziletleri ele alınmıştır. Altıncı bölüm, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (as) faziletleri hakkındadır. Sekizinci bölümde ise Hz. Peygamber’in Hz. Hüseyin’in başına gelecekler hakkında buyurduğu hadisler nakledilmiştir.

Dokuzuncu bölümden itibaren el-Havarizmî, Kerbela Olayı’nı hazırlayan olayları anlatmaya başlamaktadır. Muâviye döneminde Hz. Hüseyin’le Velid b. Utbe ve Mervan b. Hakem arasında meydana gelen olaylar ile Muâviye’nin ölümünün ele alındığı dokuzuncu bölümü, Hz. Hüseyin’in Mekke döneminde yaşadıklarının ve Kûfelilerin mektuplarının nakledildiği onuncu bölüm izlemektedir.

“Hz. Hüseyin’in Irak’tan Kerbela’ya yolculuğu, Yolda Başına Gelenler, Kerbela’da Konaklaması ve Orada Öldürülmesi” başlıklı on birinci bölümde müellif, Kerbela faciasını bütün ayrıntılarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır.

On ikinci bölümde el-Havarizmî, Hz. Hüseyin’in katillerinin ve ona yardım etmeyenlerin akıbetini anlatmaktadır. On üçüncü bölümde, Kerbela Olayı’ndan hemen sonra söylenen mersiyelerden örnekler veren müellif, erken ve geç dönem Kerbela mersiyelerine dair önemli bilgiler vermektedir.

“Hz. Hüseyin’in Türbesini Ziyaret Etmek ve Bunun Fazileti” başlıklı on dördüncü bölümden sonra el-Havarizmî, kitabının son bölümü olan on beşinci bölümde, Hz. Hüseyin’in intikamını almak için kıyam eden Ebu İshak Muhtar b. Ebi Ubeyd b. Mesud es-Sekafî’nin (ö. 67/687) kıssasını ayrıntılarıyla ele almaktadır. Kerbela sonrası meydana gelen hadiseler başka maktellerde kısaca ele alınırken el-Havarizmî, son bölümde uzun uzun bu konuyu işlemeyi tercih etmiştir. Müellif, maktelini Muhtar’ın kıyamıyla sonlandırmasının sebebi şöyle açıklar: “Bu derlememi, ihlâslı olanların kalbini bu kan davalarından kurtaran Muhtar’ın hikâyesiyle, Ubeydullah b. Ziyad’ın öldürülmesini anlatarak bitirdim. Bir cinayet şebekesinin tutuşturduğu, Müslümanların kalbindeki ateşi sönmeyen yangını söndürmek ve asilerin, dünyada temizlenmesi zor olan ayıbını temizlemek istedim.”

Hüseyin Vaiz Kaşifî, Ravzatü’ş-Şüheda’sında müellifinin Havarizmî olduğunu söylediği Nuru’l-İlm adında Farsça bir maktelden faydalandığını belirmektedir. Bu bilgiden hareketle kimi araştırmacılar el-Havarizmî’nin maktelini Nuru’l-İlm adıyla Farsçaya tercüme ettiğini ileri sürmüşlerdir. Maktel-i Hüseyinler üzerine çalışan İranlı araştırmacı Muhsin Rencber, Maktel-i Havarizmî ile Kaşifî’nin alıntılarını karşılaştırmış, araştırması neticesinde kesin bir sonuca ulaşamamıştır (daha fazla bilgi için bkz. Muhsin Rencber, “Muarrifi ve Berresî-i Maktelü’l-Hüseyin Nigaşte-i Havarizmî”, Tarih der Ayine-i Pejuheş, Sayı: 4, 1383, s. 103-134).

Ertuğrul Ertekin